top of page

SIMBOLO: BELAK NABILAN HO RAMA OAN TOLU

Symbol Centro ASDT.jpg

Simbolu ba SDT hare'e ba dinamismu no progressividade, katak povu iha avansu ba moris diak iha futuru no armoniozu. Simboliza mos ba kualidade fundamental ne'ebe ezize: atividade, disiplina, no uniaun. Plaka nabilan husi osan mean nemak simbolu ba moris diak, ekultativemente distribui ba 13 Munisipiu.

BANDEIRA: IHA FORMA RETANGULO HO KOR TOLU MUTIN, KINUR NO AZUL

Centro ASDT flag.jpg
  • Kor Mutin iha Triângulu Ekiláteru katak Pureza husi Espiritu, hadomi paz ne'ebe kristalizadu iha prinsipiu fundamental tolu husi Partido: JUSTIÇA, UNIDADE NO SOLIDARIEDADE.

  • Kor Kinur, mos kor ne'ebe inspira dinamismu no kriatividade povo Timor ninia partisipasaun ativa iha luta ba ukun an no agora luta ba progressu.

  • Kor Azul hatudu ita nia serenidade no autokonfiansa husi povu ne'ebe livre, Independete no hadomi Paz no Harmonia iha nia esperiensia/moris sosial no iha ninia konvivensia iha mundu rai klaran.

bottom of page